Informacje

Sąd Rejonowy w Gryficach

ul. Wysoka Brama 2
72-300 Gryfice 

(91) 38 66 801            

            NIP 857-15-11-436

Adres skrzynki podawczej e-PUAP : /SR_Gryfice/skrytka


Informacje i ułatwienia dla osób głuchych i słabosłyszących:

film informacyjnyFilm informacyjny


RACHUNKI BANKOWE

1. Opłaty sądowe, koszty i grzywny sądowe:

85 1010 1599 0057 8622 3100 0000

 2. Zaliczki sądowe na opinie biegłych, wynagrodzenie kuratora, ogłoszenia prasowe, na wpis do rejestru spadkowego:

25 1010 1599 0057 8613 9800 0000

3. Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe oraz depozyty sądowe:

97 1130 1017 0021 1002 3090 0004

4. Wpłaty z tytułu świadczeń pieniężnych i nawiązek zasądzonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej:

19 1130 1176 0022 2118 1920 0001

5. Opłaty sądowe w sprawach cywilnych:                                                                                                                                                                                                                   na podstawie § 4b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 408 i 948 z póz zm.) informuje się, że opłatę sądową w sprawach cywilnych wnosi się:

- w formie bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej za pomocą Samoobsługowego Terminala Płatniczego znajdującego się w siedzibie Sądu Rejonowego w Gryficach

- na rachunek bankowy dochodów - NBP O/O Szczecin 85 1010 1599 0057 8622 3100 0000 z podaniem sygnatury akt sprawy

 

Na skróty