e-PUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza

I

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U.06.227.1664) możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Gryficach, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.      

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Gryficach:  

  1. dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U. 00.98.1071 z późn. zm.)  
  2. nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.

II

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Gryficach niezbędne jest:  

  1. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,  
  2. posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),  
  3. wypełnienie formularza udostępnionego w Elektronicznej skrzynce podawczej Sądu Rejonowego w Gryficach na platformie ePUAP. 

III

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego w Gryficach:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym. 
  2. Akceptowalne formaty załączników to: ?DOC, RTF, TXT, ODT , XLS, ODS, CSV, BMP, JPG, PDF.
  3. Całkowita wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 3,5 MB.
  4. Dokumenty oraz załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. 

IV

Zgodnie z art. 5.2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.01.130.1450 z późn. zm.): „dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej".      

VI

Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.