Konkurs na stanowisko: Stażysta - 1 etat

Gryfice, dnia 05.04.2022r.

DYREKTOR                                                                     

SĄDU  REJONOWEGO

W GRYFICACH

  

A- 110-46/22

  

Sąd  Rejonowy w Gryficach ogłasza konkurs na stanowisko:

Stażysta - 1 etat

umowa na czas określony, w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności

miejsce pracy Sąd Rejonowy w Gryficach

 

 

Do składania ofert zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

 

Wymagania:

- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

- posiadają wykształcenie minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny,

- posiadają znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego pisania oraz  

  posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word,

- mają nieposzlakowaną opinię,

- przeciwko którym nie jest prowadzone postępowanie o  przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- nie były karane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 Wymagania pożądane:

- wysoka kultura osobista,

- dokładność i dobra organizacja pracy,

- umiejętność pracy w zespole,

- odporność na stres,

- znajomość programu Excel,

- doświadczenie zawodowe w sądzie lub prokuraturze.

 

Przewidywany zakres zadań w pracy na stanowisku:

Protokołowanie na sali rozpraw, wykonywanie prac w sekretariacie wydziału, obsługa systemów informatycznych i urządzeń biurowych wydziału.

Wysokość proponowanego wynagrodzenia: 3.400,00 zł brutto + ewentualny dodatek za wysługę lat do maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.

 

Zgłoszenie  kandydata  powinno  zawierać:

- życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

- podanie adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Gryficach o przyjęcie do pracy

- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,

- oświadczenie, że przeciwko  kandydatowi  nie jest  prowadzone  postępowanie  o   

   przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia  publicznego lub przestępstwo   skarbowe,

- oświadczenie  o  niekaralności za  przestępstwo  lub przestępstwo skarbowe

- oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

  

Oświadczenia powinny być podpisane osobiście przez kandydata.

 

Termin składania ofert:

Dokumenty  należy  składać  w terminie  do  dnia  14.04.2022r. na adres:  Sąd  Rejonowy  w  Gryficach,  ul.  Wysoka  Brama 2 72-300 Gryfice ( decyduje data stempla pocztowego), lub osobiście w Biurze Podawczym Sądu w Gryficach ul. Wysoka Brama 2 .

Lista osób zakwalifikowanych i dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu www.gryfice.sr.gov.pl  oraz na tablicy informacyjnej w budynku Sądu.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów oraz osoby, które nie będą spełniały wymogów, nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania konkursowego.

           

 

 

Dyrektor

Sądu Rejonowego w Gryficach

Agnieszka Murawka

                                                                                              

 

 

Zał. 1

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie,
w zakresie wykraczającym poza katalog danych zawartych w Kodeksie Pracy
i Ustawie o pracownikach sądów i prokuratury, niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji na stanowisko stażysta (umowa na czas określony) ogłoszonego przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Gryficach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

Zostałem poinformowany, że Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu,
w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

W związku z tym, w przypadku nieotrzymania oferty pracy podczas obecnego procesu rekrutacyjnego wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Gryficach na stanowisko   przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od przeprowadzenia konkursu na stanowisko stażysta (umowa na czas określony), ogłoszonego dnia 05.04.2022r.

 

*niepotrzebne skreślić

   ………………………………….

                                                                                                podpis składającego oświadczenie

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Gryficach ul. Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: sr.gryfice@gryfice.sr.gov.pl, telefonicznie pod numerem (91) 38 66 801 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@comp-net.pl  

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.

Udzielona zgoda może zostać przez Pana/Panią cofnięta w każdym momencie, co nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia. Jeżeli nie skorzysta Pan/Pani z prawa do cofnięcia zgody, dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Pełna informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych, w tym opis przysługujących Państwu praw, znajduje się na stronie internetowej http://gryfice.sr.gov.pl/  w zakładce Ochrona Danych Osobowych lub w siedzibie Administratora.

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko: Stażysta - 1 etat

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Mariusz Owczarek
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-04-29 08:35:29
Publikacja w dniu:
2022-04-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
inspektor
Opublikował:
inspektor
Dokument z dnia:
2022-04-20 12:42:35
Publikacja w dniu:
2022-04-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
inspektor
Opublikował:
inspektor
Dokument z dnia:
2022-04-20 12:41:41
Publikacja w dniu:
2022-04-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
inspektor
Opublikował:
inspektor
Dokument z dnia:
2022-04-20 12:38:44
Publikacja w dniu:
2022-04-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Małgorzata Bujak
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-04-05 14:25:21
Publikacja w dniu:
2022-04-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Mariusz Owczarek
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-04-05 13:35:12
Publikacja w dniu:
2022-04-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Mariusz Owczarek
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-04-05 13:34:22
Publikacja w dniu:
2022-04-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Mariusz Owczarek
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-04-05 13:32:55
Publikacja w dniu:
2022-04-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Mariusz Owczarek
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-04-05 13:31:36
Publikacja w dniu:
2022-04-05
Zmiany:
Podejrzyj