Ochrona Danych Osobowych

 Artykuły

 • Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

   Dane kontaktowe IOD: Pani Agnieszka Zientek-Wolska, adres e-mail iod@comp-net.pl 

   

  REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

   

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych:

  Dane Administratora oraz kontakt do Inspektora Ochrony Danych

  Administrator

  Dane teleadresowe Administratorów

  Dane kontaktowe
  Inspektora Ochrony Danych

  Sąd Rejonowy
   w Gryficach

  Adres:

  ul. Wysoka Brama 2

  72-300 Gryfice

  tel.: 91 384 32 36

  Adres @: sr.gryfice@gryfice.sr.gov.pl

  iod@comp-net.pl

  Prezes Sądu Rejonowego
   w Gryficach

  Dyrektor Sądu Rejonowego
   w Gryficach

  Minister Sprawiedliwości

  Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

  tel. 22 52 12 888

  iod@ms.gov.pl


  Sąd Rejonowy jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.

  Sąd Rejonowy, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, oraz Prezes Sądu oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań – są Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne).

  Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego oraz Minister Sprawiedliwości – każdy w zakresie realizowanych zadań – są Administratorami danych osobowych:

  1) sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych,

  2) referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów kuratorskich, urzędników oraz innych pracowników sądów,

  3) biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników,

  4) kandydatów na stanowiska wymienione w pkt 1 i 2.

  Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

  Cel przetwarzania

  Podstawa prawna

  Przeprowadzenie postępowania sądowego w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań
  z zakresu ochrony prawnej

  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]

  Art. 9 ust. 2 lit. f RODO[2]

  Realizacja umów na dostawy, usługi i roboty budowlane Sądu w ramach zamówień publicznych

  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO[3]

  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne
  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

  Zatrudnienie pracowników Administratora

  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  Art. 9 ust. 2 lit. b RODO[4]

  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy

  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO[5]

  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  Prowadzenie monitoringu wizyjnego w siedzibie Sądu

  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne
  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób
  i mienia

  Prowadzenie działalności finansowej

  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  Udostępnianie informacji publicznej

  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  Prowadzenie ewidencji i archiwizacji dokumentacji

  Wykonywanie ustawowych zadań przez kuratorów sądowych

   

  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  Art. 9 ust. 2 lit. f RODO

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  -       banki w celu obsługi dokonywanych transakcji;

  -       podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie;

  -       osoby fizyczne oraz podmioty, których dostęp do danych wynika z przepisów prawa;

  -       podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora w celu świadczenia usług – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego;

  -       osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie informacja publiczna lub dokumentacja postępowania w oparciu
  o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora.

  Okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu

  Dane osobowe uczestników postępowania sądowego
  oraz osób, których dane przetwarzane są w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz zadań
  z zakresu ochrony prawnej

  Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
  z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia, które określa warunki i zakres przechowywania akt w Sądzie przez okres niezbędny ze wzglądu na rodzaj i charakter spraw, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu i znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła informacji oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt archiwom państwowym, a także warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich przechowywania.

  Dane osobowe przetwarzane
  w ramach monitoringu wizyjnego

  Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością nośnika danych, jednakże nie przekracza on 45 dni od dnia nagrania. Następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.

  Termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić w takim postępowaniu.

  Dane pracowników

  Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynika z przepisów prawa i wynosi:

  -       akta pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. – 50 lat; 

  -       akta pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r.
  do grudnia 2018 r. – 50 lat, chyba że Sąd przekaże do ZUS oświadczenie ZUS OSW oraz raport informacyjny ZUS RIA – wówczas okres przechowywania wynosi 10 lat; 

  -       akta pracowników nowo zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. – 10 lat (od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy). 

  Dane zbierane na podstawie wyrażonej zgody

  Państwa dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

  Dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

  Sąd przetwarza dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie.

  Dane przetwarzane w związku
  z realizacją umów cywilno-prawnych

  Po zrealizowaniu umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  Pozostałe dane wskazane
  w tabeli dotyczącej celów przetwarzania

  Sąd będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  Realizacja praw osób, których dane dotyczą

  Rodzaj prawa

  Podstawa prawna i objaśnienie

  Wyjątki

  Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Art. 7 ust. 3 RODO – osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.

  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Prawo dostępu do danych osobowych

  Art. 15 RODO - korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane.

  Nie stosuje się do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych,   w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych.

  Prawo do sprostowania danych osobowych

  Art. 16 RODO - korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do Sądu konieczność poprawienia danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.

   Nie stosuje się do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych,   w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych – w zakresie w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania.

  Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

  Art. 17 RODO - korzystając z tego prawa, mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych i w przypadku zasadności wniosku Sąd dokona niezwłocznego usunięcia danych.

  Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  Art. 18 RODO - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych. W razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych, a w przypadku zasadności wniosku Sąd może dane jedynie przechowywać, wznowienie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.

  Nie stosuje się do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych,   w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych.

  Prawo do przenoszenia danych

  Art. 20 RODO - ma zastosowanie jedynie
  w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.

   

   

  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

  Podstawa prawna

  Art. 21 RODO

  Objaśnienie

  Korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Sąd jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

  W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Państwa wniosku Sąd nie będzie już mogł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


  Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

  Sąd Okręgowy w Szczecinie

  ul. Kaszubska 42

  70-952 Szczecin

  Skargi osób, których dane osobowe przetwarzane w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe lub przetwarzane w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości, są przetwarzane niezgodnie z prawem.

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa

  Skargi w pozostałym zakresie, gdy osoby uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy prawa.

   

  Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych osobowych

  Podanie danych osobowych jest w zależności od rodzaju operacji przetwarzania danych:

  -       wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

  -       wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy;

  -       dobrowolne, w przypadku gdy podanie danych następuje na podstawie zgody osoby, których dane dotyczą.

  Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem celu, dla którego dane miały być przetwarzane.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

  Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

  Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych
  w przepisach prawa.


   

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ochrona Danych Osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Szymańska
Dokument z dnia:
2019-04-29
Publikacja w dniu:
2019-04-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Szymańska
Dokument z dnia:
2019-04-29
Publikacja w dniu:
2019-04-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Szymańska
Dokument z dnia:
2019-04-29
Publikacja w dniu:
2019-04-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Szymańska
Dokument z dnia:
2019-04-29
Publikacja w dniu:
2019-04-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Szymańska
Dokument z dnia:
2019-04-29
Publikacja w dniu:
2019-04-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Szymańska
Dokument z dnia:
2019-04-29
Publikacja w dniu:
2019-04-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Szymańska
Dokument z dnia:
2019-04-29
Publikacja w dniu:
2019-04-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Szymańska
Dokument z dnia:
2019-04-29
Publikacja w dniu:
2019-04-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Szymańska
Dokument z dnia:
2019-04-29
Publikacja w dniu:
2019-04-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Szymańska
Dokument z dnia:
2019-04-29
Publikacja w dniu:
2019-04-29
Opis zmiany:
b/d