Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług monitorowania wskazań urządzeń GPS

SĄD REJONOWY

 W GRYFICACH

Gryfice, dnia 19 października 2022 r.

  

Zapytanie ofertowe

na usługę
Świadczenie usług monitorowania wskazań urządzeń GPS

 

  1. Zamawiający: Sąd Rejonowy w Gryficach ul. Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice
  2. Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytania ofertowego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwotę 130.000 złotych tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
  3. Rodzaj zamówienia: usługa
  4. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług monitorowania wskazań 12 urządzeń GPS przekazanych przez Wykonawcę kuratorom sądowym zatrudnionym w Sądzie Rejonowym w Gryficach wraz z zapewnieniem gotowości reakcji Patrolu Interwencyjnego w razie nadania z urządzenia sygnału alarmowego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz określenie sposobu realizacji  usługi opisany jest w załączniku nr 1 - projekt umowy.
  5. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane przez okres 36 miesięcy od dnia 01.11.2022 r. do dnia 31.10.2025 r.
  6. Kryteria wyboru oferty: cena
    1. Cena

 - znaczenie kryterium (waga) : 100%

- opis kryterium – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT. Cena brutto zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia.

7. Sposób przygotowania oferty:
 

1)      Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)      Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i podpisana podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione  do reprezentowania Wykonawcy.

3)       Do oferty należy dołączyć wykaz usług , potwierdzony dokumentami (referencjami) na realizację w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej jednej usługi polegającej na świadczeniu usług monitorowania wskazań urządzeń GPS na rzecz instytucji publicznych przez okres co najmniej 12 miesięcy.

 

8. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać elektronicznie w terminie do dnia 24 października  2022 r. na adres
e-mail  agnieszka.murawka@gryfice.sr.gov.pl

9. Zawarcie umowy: Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

10. Termin i warunki płatności: Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie na podstawie faktur częściowych wystawianych miesięcznie, przelewem w terminie 14 dni licząc od daty wpływu do siedziby Sądu prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca może przekazywać fakturę w formie elektronicznej.

11. Zlecający zastrzega sobie prawo do:

1)      Zakończenia postępowania na każdym jego etapie, bez wybrania oferty;

2)      Żądania złożenia ofert dodatkowych – w przypadku, gdy w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze  względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w zakresie ceny w terminie określonym przez Zamawiającego;

3)       Uniemożliwienia postępowania w przypadku, gdy :

a)       W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta,

b)       W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

c)        Oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,

d)       Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,

e)       Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy i nie było możliwe dokonanie wyboru oferty kolejnego  Wykonawcy.

4)      Odrzucenia oferty w przypadku gdy:

1)      jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

2)      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji;

3)      zawiera rażąco niską cenę lub koszty w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

12. W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:
 

Agnieszka  Murawka tel. 91 38 66 870 lub e-mail: agnieszka.murawka@gryfice.sr.gov.pl

 

13. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na stronie:
 

https://gryfice.sr.gov.pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-w-ramach-zamowien-publicznych-do-130-tys-zl,new,mg,279.html,280

 

Podmiot będący oferentem, uczestnikiem konkursu lub stroną umowy zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków  informacyjnych przewidzianych odpowiednio w art. 13 lub 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w stosunku do osób fizycznych, od których dane pozyskane zostały bezpośrednio lub pośrednio i przekazane zostały Sądowi.

 

                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                      Sądu Rejonowego w Gryficach

 

 

 

Załączniki:

1.       Projekt umowy

2.       Formularz ofertowy

Rejestr zmian dla: Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług monitorowania wskazań urządzeń GPS

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Mariusz Owczarek
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-10-25 11:23:52
Publikacja w dniu:
2022-10-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Mariusz Owczarek
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-10-19 13:34:24
Publikacja w dniu:
2022-10-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Mariusz Owczarek
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-10-19 13:28:30
Publikacja w dniu:
2022-10-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Mariusz Owczarek
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-10-19 13:19:55
Publikacja w dniu:
2022-10-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Agnieszka Murawka
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-10-19 13:06:52
Publikacja w dniu:
2022-10-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Mariusz Owczarek
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-10-19 13:04:03
Publikacja w dniu:
2022-10-19
Zmiany:
Podejrzyj