Zarządzenie Nr 11/2020 Prezesa Sądy Rejonowego w Gryficach z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy sądu z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Gryfice, dnia 20 marca 2020 r.

PREZES

SĄDU REJONOWEGO                                                      

W GRYFICACH

 

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2020

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W GRYFICACH

z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie ograniczenia pracy sądu z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

                                                                                 

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w postaci choroby COVID-19, na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 365), w celu zapewnienia bezpieczeństwa sędziów, pracowników sądu i interesantów zarządzam:

§ 1.

Odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń sądu oraz innych czynności prowadzonych z udziałem stron, zarówno w budynku sądu, jak i poza budynkiem do dnia 30 kwietnia 2020 r.

§ 2.

Decyzja z § 1 nie obejmuje posiedzeń w sprawach pilnych, do których należą:

- sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym, sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie,

- sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, sprawy, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem,

- sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

§ 3.

W zależności od potrzeby i pilności Prezes Sądu może podejmować decyzje w zakresie innych spraw wymagających rozpoznania.

§ 4.

Zobowiązuję Przewodniczących wydziałów oraz Przewodniczących składów orzekających do niezwłocznego wydania zarządzeń o przeniesieniu rozpraw i posiedzeń na terminy po końcu kwietnia 2020 r.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu.

 

Prezes

Sądu Rejonowego w Gryficach

Radosław Bielecki

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 11/2020 Prezesa Sądy Rejonowego w Gryficach z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy sądu z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d